12 5 63 11

         วันที่ 12  พฤษภาคม  2563   นายสุพงษ์   โอวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  พร้อมด้วย  นางเกศรินทร  จิตรสิงห์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (Covid  19)  ได้ออกนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ของ        โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ในกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ จำนวน 6  โรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วย   โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์   โรงเรียนวัดนาบุญ   โรงเรียนวัดอัยยิการาม   โรงเรียนวัดพิชิตปิตยาราม   โรงเรียนวัดขุมแก้ว   และโรงเรียนวัดสระบัว