1 5 63 12

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความชื่นชม ยินดี กับนักเรียนที่มีผลสอบ  NT ด้านคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม