1 5 63 11

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดกรอบการประเมินโครงการสพป.ปทุมธานี เขต 2 องค์กรคุณธรรมต้นแบบสู่ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 และนายสุพงษ์ โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563