45A6E302 F1D7 45E0 864D 01FAB83B201D

      วันที่ 22 เมษายน 2563 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ด้วยระบบออนไลน์  โดยใช้โปรแกรม ZOOM จากห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งนโยบาย และข้อราชการสำคัญ ให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวเดียวกัน