6AC428C1 F449 45F1 8E8E B09618062F54

     วันที่ 20 เมษายน 2563 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการทดสอบระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยนายสุพงษ์  โอวาท รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายภาณุวัต อิสสระพงศ์เผ่า ศึกษานิเทศก์ และนายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินการทดสอบระบบ และมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยพร้อมเพรียงกัน