onet622

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม