13 2 63 11

           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา และแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563