o net

              วันที่ 26 มกราคม 2563 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ ณ ห้องประชุมจำรูญ   สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดสอบ O-Net ให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส