18 12 62 11

          วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีพ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมจำรูญ  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนปกติ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล