17 12 62

         วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ดูแลการรับนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ความเห็นชอบในแผนการรับนักเรียนและเขตพื้นที่บริการในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563