12 12 62

          วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2