D5D9BD6B BA8B 4D45 A5F4 498C62C77637

          วันที่ 4 ธันวาคม 2562  ดร.ชนาธิป  สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ร่วมการจัดทำ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่(MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1