วนสมเดจพระมหาธรราชเจา

            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 2 เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 560 คน