19 11 62 11

             วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งสพฐ.จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ในการขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2/2562