335EA4B5 4BF5 496C 8480 08FD97E7FC6F

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมจำรูญ  สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่กลุ่มได้เสนอเพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563