7 11 62

           วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ กำกับดูแล อำนวยความสะดวก ระดับภูมิภาค ระดับคลัสเตอร์ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1.คุณภาพผู้เรียน แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยึดห้องเรียนเป็นฐาน ครูมีนวัตกรรม ห้องเรียนมีนวัตกรรม โรงเรียนมีนวัตกรรม ผู้บริหารมีนวัตกรรม บนความหลากหลาย ที่แตกต่าง 2. นำระบบ BIG DATA มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.ภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ในรูปแบบที่หลากหลาย 4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้