0003E00E EF16 4204 95A7 9E6EBEE5FB36

         วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ซึ่งนางชุติมา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม จัดขึ้นเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดพืชอุดม โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมและโรงเรียนวัดลาดสนุ่น รวม 62 คน ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านวินัยได้ตาม พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน โดยมีนายจตุรงค์ สโรบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้