28 10 62

        วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 – 2566) ของสพป.ปทุมธานี  เขต 2 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในรอบระยะเวลา 4 ปี