24 10 62

           วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และแนวทางการประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด