20 9 62

           วันที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลผู้บริหารสถานศึกษา เข้าประเมินผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษารอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 ของนางชุติมา ใจใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพืชอุดม และนางกมลลักษณ์  สาเหล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี