20 7 62

               วันที่ 20 กรกฎาคม  2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปใช้ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยมีครูผู้สอนเข้าร่วมประขุมจำนวน 200 คน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤก เป็นวิทยากรให้ความรู้  จากนั้นเวลา 09.40 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความสามารถในการประดิษฐ์สื่อซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดสนุ่น