10 7 62 2

              วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสร้างลูกเสือ - เนตรนารีแกนนำ จำนวน 220 คน จากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน ในการต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน การอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562