9 7 62 2

            วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ โรงเรียนร่วมจิตประสาท โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี และโรงเรียนเจริญดีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการด้วยรักและห่วงใยฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน