AF1E3EEF F025 4143 90C5 9D6E8E3EAC79

             วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเสริมสร้างความรู้และถอดประสบการณ์ผู้บริหารและครูต้นแบบ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเขียนเขต และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ที่มีผลงานดีเด่น ทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม

 

<<<ชมภาพทั้งหมด>>>