B082D04D 3CD1 4152 9D84 ED27E0379F28

         วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยจำนวน 150 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเป็นการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. และนายชนาการณ์ สืบศรี เป็นวิทยากรให้ความรู้