23 6 62 1

           วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร และขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการอ่าน และการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2562 ได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของสพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ