22 6 62 1

           วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง  ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนวัดเขียนเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยจำนวน 209 คน มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์