14 6 62

              วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ของโรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา โรงเรียนวัดปทุมนายก โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ โรงเรียนธรรมราษฎร์เจริญผล และโรงเรียนคลองสิบสาม อำเภอหนองเสือ  เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ