12 6 62

           วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป  สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมบุคลากรในสำนักงานฯ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพท. ประจำปีพ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 กับรองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งได้จัดให้บุคลากรในสำนักงานฯ ตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด