877F0C33 3269 49CB BDBB CC30FF9BFC31

      วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายวิรุฬห์ แสงงาม รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.วาสนา  เลิศศิลป์ ดร.ไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี และดร.อรนุช  มั่งมีสุขศิริ  คณะกรรมการประเมิน ติดตามการดำเนินงานของสพท.คุณธรรม ปทุมธานี เขต 2 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานเรื่องสพท.คุณธรรมต้นแบบ