31 5 62

                วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ Big Data ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ครูผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ทั้ง 67 แห่ง สามารถจัดเก็บและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ