23 5 62 2

                สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาตัวชี้วัดส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของบุคลากร สู่การเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อจัดทำตัวชี้วัดเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้สอดคล้องกับกรอบในการส่งเสริมคุณลักษณะสำคัญของบุคลากรในการเป็นสพป.ปทุมธานี เขต 2 : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำตัวชี้วัดและให้ข้อเสนอแนะในตัวชี้วัดต่างๆ ที่จะใช้ในการประเมิน