5 3 64 1

 

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการรับนักเรียน และนโยบายสำคัญของสพฐ. เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งได้มีการมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพ รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ” คือโรงเรียนวัดอัยยิการาม และมอบรางวัลการประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้โดยแอปพลิเคชั่น TIKTOK ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ  ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาสนับสนุนวัสดุในการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.ปทุมธานี เขต 2

4 3 64 1

 

          วันที่ 4 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบการดำเนินงานในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านของสพป.ปทุมธานี เขต 2 คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบริหารบุคคล รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล การบริหารและการดำเนินการของสพป.ปทุมธานี เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อไป

3 3 64 1

 

      วันที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 นำคณะกรรมการประเมินประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ออกประเมินโรงเรียนสาธิตบางนา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3 3 64 2

 

     วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น นางอุรารักษ์  สุขสวัสดิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสาร นโยบายสำคัญจากเลขาธิการ กพฐ. นำสู่การปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญอาทิ การดำเนินงานการรับนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  เป็นต้น

2 3 64 1

         

          วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 นำคณะกรรมการประเมินประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ออกประเมินโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม