BF

อ.ธัญบุรี  
1 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร  yt
2 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม yt
3 ทองพูลอุทิศ yt 
4 ธัญญสิทธิศิลป์ yt 
5 วัดขุมแก้ว yt 
6 วัดเขียนเขต yt 
8 วัดนาบุญ yt 
9 วัดมูลจินดาราม yt 
10 วัดสระบัว yt 
11 วัดแสงสรรค์ yt 
12 วัดอัยยิการาม yt 
  อ.ลำลูกกา  
13 กลางคลองสิบ yt 
14 เจริญดีวิทยา yt 
15 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม yt 
16 ชุมชนวัดทําเลทอง yt 
17 ร่วมจิตประสาท yt 
18 ร่วมใจประสิทธิ์ yt 
19 รวมราษฎร์สามัคคี yt 
20 วัดกลางคลองสี่ yt 
21 วัดเกตุประภา yt 
22 วัดคลองชัน yt 
23 วัดแจ้งลําหิน yt 
24 วัดชัยมังคลาราม yt 
25 วัดดอนใหญ่ yt 
26 วัดทศทิศ yt 
27 วัดธัญญะผล yt 
28 วัดนิเทศน์ yt 
29 วัดประชุมราษฏร์ yt 
30 วัดประยูรธรรมาราม yt 
31 วัดปัญจทายิกาวาส yt 
32 วัดพิรุณศาสตร์ yt 
33 วัดพืชอุดม yt 
34 วัดโพสพผลเจริญ yt 
35 วัดมงคลรัตน์ yt 
36 วัดลาดสนุ่น yt 
37 วัดลานนา yt 
38 วัดสมุหราษฎร์บํารุง yt 
39 วัดสุวรรณ yt 
40 วัดโสภณาราม yt 
41 วัดอดิศร yt 
42 สหราษฎร์บํารุง yt 
  อ.หนองเสือ  
43 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) yt 
44 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) yt 
45 ชุมชนบึงบา yt 
46 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ yt 
47 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ yt 
48 นิกรราษฎร์บูรณะ yt 
49 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา yt 
50 วัดจตุพิธวราวาส yt 
51 วัดจุฬาจินดาราม yt 
52 วัดเจริญบุญ yt 
53 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล yt 
7 วัดนพรัตนาราม yt 
54 วัดปทุมนายก yt 
55 วัดโปรยฝน yt 
56 วัดพวงแก้ว yt 
57 วัดราษฎรบํารุง yt 
58 วัดศรีคัคณางค์ yt 
59 วัดศรีสโมสร yt 
60 วัดสอนดีศรีเจริญ yt 
61 วัดสุขบุญฑริการาม yt 
62 วัดแสงมณี yt 
63 ศาลาลอย yt 
64 แสนจําหน่ายวิทยา yt 
65 แสนชื่นปานนุกูล yt
66 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ yt 
67 อยู่ประชานุเคราะห์ yt