คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

       คำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๒    เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

      คำสั่งที่ ๑๑/๒๕๖๒    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561

      คำสั่งที่ ๑๒/๒๕๖๒    เรื่อง  แต่งตั้งครูพานักเรียนไปสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561     ระดับสนามสอบ