ด่วนที่สุด

เรื่อง การรายงานรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ”

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สพฐ. ได้แจ้งให้ สพป.ปท. 2 ทราบว่า ได้เปิดระบบให้โรงเรียนรายงานรายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” แล้ว รายละเอียดตามการเชื่อมโยงข้างล่างนี้

http://eva.obec.go.th/~eme40/board.php?id=&option=viewer&ques_id=4842

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป