ตามที่ สพป.ปท.2 ขอให้โรงเรียนในสังกัด แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดปทุมธานี        ในการนี้ ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน จึงขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการแจ้งรายชื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

รายละเอียดดังแนบ