คำสั่งการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560 มี 3  คำสั่ง คือ

คำสั่งที่ 42 คำสั่งคณะกรรมการระดับศูนย์

คำสั่งทีี 43 คำสั่งคณะกรรมการคุมสอบ

คำสั่งที่ 44 คำสั่งครูพานักเรียนไปสอบ