กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 

รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๘๗/พิเศษ๐๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑