สพป.ปทุมธานี เขต ๒ ขอแจ้งตารางการนิเทศกำกับติดตามโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนาน   และขอให้โรีงเรีนาเตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศเพื่อการดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ในระหว่างวันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๖๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

รายละเอียด  หนังสื่อที่ ศธ ๐๔๐๘๗/พิเศษ ๐๑๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑