การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

สพป.ปทุมธานี เขต 2 ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนในสังกัดส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อจะดำเนินการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา  2560 โดยกำหนดส่งรายชื่อตามเอกสารแนบภายในวันที่  20 ธันวาคม  2560  ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ในรูปแบบไฟล์  Word

รายละเอียด