ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ร่างประกาศและร่างประกวดราคา

 

    

 

บัญชีราคามาตรฐานและเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์

 

 

ร่างขอบเขตของงาน