พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 753

ประกาศโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาไทย

*********************

ด้วยโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาไทย  จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

          1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000.  บาท

                    - ครูสอนเอกภาษาไทย    จำนวน    อัตรา

         

รายละเอียดตามเอกสารแนบ