พิมพ์
หมวด: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 692

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทศโนโลยีทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...........................................................................................

รายละเอียดตาม(เอกสารแบบ)