ประกาศโรงเรียนวัดดอนใหญ่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง(เอกวิชาวิทยาศาสตร์) งบ อบจ. ปทุมธานี

......................................................................................................................................

             ตามประกาศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง เอกวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา งบประมาณ อบจ. ปทุมธานี ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น
           บัดนี้การดาเนินการสอบสัมภาษณ์และจัดอันดับ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครู อัตราจ้าง (เอกวิชาวิทยาศาสตร์) งบ อบจ. ปทุมธานี ของโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้โดยเรียงอันดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย ดังบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

 

<<<<รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้>>>>