ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรัตนโกสินทร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ (เอกสารแนบ)

เอกสารประกวดราคา (เอกสารแนบ)