ประกาศโรงเรียนวัดนาบุญ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์และซ่อมส้วมนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคา (รายละเอียด)

เอกสารประกวดราคา (รายละเอียด)