ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Download
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) Download