ด้วยโรงเรียนวัดเกตุประภา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจาก เงินงบประมาณโรงเรียนวัดเกตุประภา จึงประกาศรับสมัครครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ... (เอกสารแนบ)