สพป.ปท. ๒ ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ขอรือถอนของโรงเรียน  จำนวน  ๒  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดนาบุญ  และโรงเรียนวัดเกตุประภา

รายละเอียด